Omladinske zadruge

OBJEDINJENA NAPLATA IMPLEMENTIRANA !!!

Aplikacija omladinskih zadruga je namenjena praćenje i evidenciju rada članova omladinsko-studenskih zadruga. Aplikacija u celini sadrži obračune rada kako za lica mlađa od 26 godina starosti tako i za lica starija od 26 a mlađa od 30 godina života.

Parametre obračuna definiše korisnik aplikacije. Podržani su i svim zakonom propisani obrasci(OD, OPJ, OD7). Po završetku poslovne godine omogućena je obrada PPP obrazaca i M4 obrazaca.

Pregled opcija aplikacije :

1. Šifarnik
  1.1. Zadrugari
  1.2. Komitenti
  1.3. Mesta
  1.4. Poslovi
  1.5. Zanimanja
  1.6. Konstante
  1.7. OD parametri
  1.8. Referenti
  1.9. Podaci o vlasniku
2. Obrade
  2.1. Otvaranje uputa
  2.2. Fakturisanje
  2.3. Ispravka fakture
  2.4. Storniranje faktura
  2.5. Uplate
  2.6. Isplate zadrugarima
3. Pregledi
  3.1. Uputa
  3.2. Uputa za fakturisanje
  3.3. Faktura
  3.4. Uplata
  3.5. Isplata
    3.5.1. Isplate po uslovu
    3.5.2. Isplate na teret zadruge
  3.6. Zadrugara
    3.6.1. Zadrugari po uslovu
    3.6.2. Zadrugari po uslovu zarade
    3.6.3. Kartica zadrugara
    3.6.4. Sintetička kartica zadrugara
    3.6.5. Isplate zadrugara
    3.6.6. Evidencijski karton
  3.7. Zbirni pregledi dokumenata
  3.8. Pregled komitenata
    3.8.1. Zbirni pregled dužnika
    3.8.2. Kartica komitenta
    3.8.3. Zbirno po fakturama
  3.9. Pregled poreza
  3.10. Pregled osiguranja
  3.11. Zarada zadruge
  3.12. Pregled obračunatog PDV
4. Štampe
  4.1. Pojedinačni uput
  4.2. Grupni uput
  4.3. Uput – faktura
  4.4. Faktura
  4.5. Isplatne liste
  4.6. PP OPJ obrazac
  4.7. OPJ7 obrazac
  4.8. OD obrazac
  4.9. Specifikacija poreza po opštinama
5. Alati
  5.1. Početno stanje
  5.2. Reindeks podataka
  5.3. Spas podataka
6. Priprema podataka za PPP-PD prijavu