Sitan inventar

Predstavlja posebnu celinu programskog paketa DERIIS. Modul može raditi samostalno.

Cilj modula je da omogući maksimalnu podršku obavljanju svih poslova vezanih za evidenciju i upravljanje sitnim inventarom u poslovanju preduzeća. Evidencija se obavlja količinski i vrednosno, kako magacina sitnog inventara tako i pojedinačnog zaduženja radnika.

Pregled opcija modula sitnog inventara :

1. Magacinski deo
  1.1. Početno stanje magacina sitnog inventara
  1.2. Pregled unetog početnog stanja magacina sitnog inventara
  1.3. Prijemnica robe u magacin sitnog inventara
  1.4. Pregled prijema robe u magacin sitnog inventara
  1.5. Povratnica robe iz magacina sitnog inventara
  1.6. Pregled povratnice robe iz magacina sitnog inventara
  1.7. Pregled zalihe magacina sitnog inventara
  1.8. Interni prenos iz magacina sitnog inventara(roba se može preneti samo u trgovačke i magacine sirovina)
  1.9. Pregled unetih internih prenosa
  1.10. Višak u magacinu sitnog inventara
  1.11. Manjak u magacinu sitnog inventara
  1.12. Pregled viška i manjka magacina sitnog inventara
2. Evidencije po radnicima
  2.1. Revers sitnog inventara po radnicima
  2.2. Pregled unetih reversa po radnicima
  2.3. Povratnica po reversu
  2.4. Pregled unetih povratnica reversa
  2.5. Početno stanje zaduženja po radnicima
  2.6. Pregled početnog stanja zaduženja po radnicima
  2.7. Rashod zaduženja radnika
  2.8. Pregled rashoda zaduženja po radniku
  2.9. Prenos zaduženja sa radnika na radnika
  2.10. Kartica i prometa radnika po artiklima
  2.11. Zbirni pregled zaduženja radnika
  2.12. Kartica artikala sitnog inventara po radnicima
3. Popisi
  3.1. Štampa popisnih lista (kako samog magacina, tako i po radnicima)
  3.2. Popisa magacina sitnog inventara
  3.3. Pregled popisa magacina sitnog inventara
  3.4. Popisa zaduženja sitnog inventara po radnicima
  3.5. Pregled popisa zaduženja sitnog inventara po radnicima