Robno materijalno knjigovodstvo

Predstavlja posebnu celinu programskog paketa DERIIS. Paket može raditi samostalno.

Programski paket poseduje svu funkcionalnost rada magacinskog poslovanja u različitim tipovima magacina. Unosom tipova dokumenta (kalkulacije-prijemnice, interne otpremnice prijemnice, povraćaja robe itd.) vrše se različite promene u jednom magacinu. Sve izvršene promene preko paketa integracija imaju automatsku vezu sa finansijskim knjigovodstvom.

U zavisnosti od tipa magacina prate se i različite cene, a od događaja u radi vrše se i automatske nivelacije cena, koje su potrebne za pravilan rad magacinskog poslovanje.

Proizvoljno se može raditi sa neograničenim brojem magacina, koje korisnik sam definiše.

Pregled opcija robno materijalnog :

1. Šifarnik
  1.1. Tipovi artikala
  1.2. Artikli
  1.3. Partneri
  1.4. Jedinice mere
  1.5. Porezi
  1.6. Magacini
  1.7. Radne jedinice
  1.8. Mesta
  1.9. Države
  1.10. Valute
2. Unosi dokumenta
  2.1. Početno stanje
  2.2. Kalkulacija-prijemnica
  2.3. Povratnica dobavljaču
  2.4. Prenos iz magacina u magacin
  2.5. Ručna nivelacija
  2.6. Višak
  2.7. Manjak
  2.8. Otpis
  2.9. Promena poreske stope
  2.10. Prenos sa šifre na šifru artikla
  2.11. Fakturisanje
    2.11.1. Faktura robe-poznati kupac
    2.11.2. Faktura robe–nepoznati kupac
    2.11.3. Mešovita faktura
    2.11.4. Faktura usluga
    2.11.5. Povratnica robe–poznati kupac
    2.11.6. Povratnica robe–nepoznat kupac
    2.11.7. Faktura robe–sopstvene potrebe
    2.11.8. Povratnica robe–sopstvene potrebe
3. Pregledi i štampe
  3.1. Početno stanje
  3.2. Kalkulacija-prijemnica
  3.3. Povratnica dobavljaču
  3.4. Prenos iz magacina u magacin
  3.5. Nivelacija
  3.6. Višak
  3.7. Manjak
  3.8. Otpis
  3.9. Promena poreske stope
  3.10. Fakturisanje
    3.10.1. Faktura robe-poznati kupac
    3.10.2. Faktura robe–nepoznati kupac
    3.10.3. Mešovita faktura
    3.10.4. Faktura usluga
    3.10.5. Povratnica robe–poznati kupac
    3.10.6. Povratnica robe–nepoznat kupac
    3.10.7. Faktura robe–sopstvene potrebe
    3.10.8. Povratnica robe–sopstvene potrebe
  3.11. Zalihe robe
  3.12. Kartica robe
  3.13. Dnevnik robnih knjiženja
  3.14. Promet robe
  3.15. Zbirni pregled dokumenata
  3.16. Kepu knjiga
  3.17. Prodaja po artiklima i kupcima
  3.18. Nabavka po artiklima i dobavljačima
4. Popis robe
5. Automatsko formiranje početnih stanja
6. Profakture