Proizvodnja

Predstavlja deo programskog paketa DERIIS i nije predviđen za samostalan rad.

Paket proizvodnje je namenjen za praćenje i evidenciju tehnologije proizvodnje u jednoj kompaniji. Paket omogućava evidenciju šifarnika artikala sa definisanjem dodatnih entiteta potrebnih za automatsko evidentiranje promena u samom procesu proizvodnje.

U paketu postoje tri načina automatskog evidentiranja proizvodnje:

  • Pomoću sastavnice(normativi materijala). Pomoću ovog načina moguće je unapred definisati potreban materijal za proizvodnju jednog gotovog proizvoda. I po završetku procesa proizvodnje i prijemu gotovih proizvoda u magacin automatski će se odraditi izlaz sirovina(iz magacina sirovina) i formiranje radnog naloga. A po zahtevu moguće je automatski odraditi i prodaju proizvedenih gotovih proizvoda. Primer ovakvog načina proizvodnje je pekara koja po proizvodnji svoje proizvode odmah i prodaje. Sve promene će se automatski evidentirati i u finansijama kroz programski paket integracija.
  • Pomoću modela(od jedne sirovine više gotovih proizvoda). Od jedne sirovine moguće je dobiti više gotovih proizvoda(pr. Mlinska industrija). Definisanjem modela unapred i po završetku procesa same proizvodnje, prijemom gotovih proizvoda u magacin automatski će se odraditi i svi prateći dokumenti proizvodnje (radni nalog, izlaz sirovina, prijem gp u magacin). Sve ove promene će se automatski evidentirati i u finansijama kroz programski paket integracija.
  • Slobodna proizvodnja ( slobodan unosa materijala za jedan proizvod) . Namenjeno je proizvodnji za poznatog kupca i jedinstvenog proizvoda ili manjih serija. Definisanjem samog gotovog proizvoda i potrebnog materijala za izradu istog dobiće se svi potrebni prateći dokumenti(radni nalog, izlaz sirovina u proizvodnju, prijem gotovih proizvoda u magacin). Sve promene će se automatski evidentirati i u finansijama kroz programski paket integracija.
  • Četvrti način je vodjenje proizvodnje na osnovu planskih kalkulacija gde se izlaz sirovina u proizvodnju i prijem gotovih proizvoda u magacin unose preko postojećih dokumenta (Prijemnica gotovih proizvoda u magacin po radnom nalogu i izlaz sirovina u proizvodnju po radnom nalogu). Sve promene će se automatski evidentirati i u finansijama kroz programski paket integracija.

Naglašavamo da automatizacija procesa nije moguća ukoliko nema potrebne količine sirovina u magacinu sirovina. Po korisnikovim zahtevima može se definisati koji način proizvodnje želi da primeni ali moguće je koristi i sva četiri u zavisnosti od potreba. Proizvodnja pruža mogućnost dobijanja nekoliko izveštaja koji mogu biti osnov za planiranje nabavke , prodaje i planiranja same proizvodnje.

Pregled opcija proizvodnje :

1. Šifarnik
  1.1. Artikli
  1.2. Planske cene artikala
  1.3. Finalni proizvodi
  1.4. Sastavnica finalnog proizvoda
  1.5. Modeli proizvodnje
  1.6. Sastav modela
2. Radni nalozi
3. Transakcije
  3.1. Prijava gp po sastavnici
  3.2. Prijava gp po modelu
  3.3. Prijava gp – slobodna
  3.4. Prijem gp iz proizvodnje
  3.5. Povratnica gp u proizvodnju
  3.6. Izlaz sirovina u proizvodnju
  3.7. Povratnica sirovina iz proizvodnje
4. Pregledi
  4.1. Pregled prijema gp iz proizvodnje
  4.2. Pregled povratnica gp iz proizvodnje
  4.3. Pregled izlaza sirovina
  4.4. Pregled povratnica sirovina
  4.5. Povratnica gp u proizvodnju
  4.6. Zalihe gotovih proizvoda
  4.7. Kartice gotovih proizvoda
  4.8. Promet gotovih proizvoda
  4.9. Poslovne knjige gotovih proizvoda
5. Fakturisanje gotovih proizvoda
6. Popis gotovih proizvodaa
7. Formiranje početnih stanja