POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA PPP-PD

Od 01.01.2014 stupio je novi pravilnik o vrsti, načinu popunjavanja i podnošenje poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima. Pa shodno tome postoji obaveza pravnog lica da popuni i podnese prijavu pre isplate svakog prihoda fizičkim licima.

U poslovnom programu DERIIS posebno se obraća pažnja na navedene obaveze pravnih lica, pa je za svoje korisnike razvojni tim je pripremio novu aplikaciju koja pruža pomoć pri podnošenju prijave. Aplikacija je nezavisna, ali isto tako povezana sa aplikacijama za obračun ličnih dohodaka, ugovora o delu, autorskih ugovora , omladinskih i studenskih zadruga koje su u sistemu DERIIS-a.

Nezavisnost aplikacije se ogleda u tome što je moguće pripremiti svaki obračun i na osnovu unetih šifarnika i pravila proveriti unete podatke pre slanje na portal poreske uprave što mogućnost greške svodi na minimum.

Povezanost aplikacije sa sistemom DERIIS-a se svodi na pripremu podataka koje se jednostavno učitaju u aplikaciju, provere učitani podaci , izmene ako ima potrebe i jednostavno pripreme za slanje na portal poreske uprave.

Za više detalja oko rada aplikacije možete preuzeti help sistem aplikacije. Preuzmi