Fakturisanje usluga

Predstavlja posebnu celinu programskog paketa DERIIS. Paket može raditi samostalno.

Cilj modula je da omogući maksimalnu podršku pri obavljanju poslova vezanih za fakturisanje usluga partnerima.

  • Unos tipova usluga i usluga sa cenovnikom.
  • Izdavanje profaktura i njihov automatski prenos u fakture(po potrebi).
  • Evidenciju i upravljanje avansnim faktura.
  • Pregled uplata(fakturisanja) po avansnoj fakturi.
  • Izdavanje faktura sa vezom prema avansnim fakturama.
  • Izdavanje knjižnjih odobrenje i zaduženja.
  • Evidenciju svih promena vezanih za poslovanje sa partnerima.
  • Sve izvršene promene preko paketa integracija imaju automatsku vezu sa finansijskim knjigovodstvom.
  • Automatski prenos u knjigu izdatih faktura.

Povezan sa drugim modulima programskog paketa DERIIS, modul fakturisanje usluga pruža svu funkcionalnost potrebnu za rad jednog preduzeća ćija je delatnost pružanja usluga.

Pregled opcija modula :

1. Šifarnik
  1.1. Tipovi usluga
  1.2. Usluge
  1.3. Partneri
  1.4. Jedinice mere
  1.5. Porezi
  1.6. Mesta
  1.7. Države
  1.8. Valute
2. Unosi dokumenta
  2.1. Profaktura
  2.2. Avansna faktura
  2.3. Faktura usluga
  2.4. Knjižno odobrenje
  2.5. Knjižno zaduženje
3. Pregledi i štampe
  3.1. Profaktura
  3.2. Avansni faktura
  3.3. Faktura usluga
  3.4. Knjižno odobrenje
  3.5. Knjižno zaduženje
  3.6. Zbirni pregled avansnih računa
  3.7. Zbirni pregled faktura usluga
  3.8. Kartica usluge po partnerima