Cenovnik

Cena celokupnog programskog paketa DERIIS je 2400 €.

Cene po programskim modulima :

Rbr. Oznaka modula Naziv modula Cena € Samostalan
1. FIN Finansijsko knjigovodstvo 500 DA
2. PDVE PDV evidencija(po pravilniku izvoda podataka) 400 DA
3. ROBMAT Robno materijalno knjigovodstvo(trgovina,sirovine,gotovi proizvodi,komision) 1000 DA
4. SIN Poslovanje magacina sitnog inventara 200 DA
5. PRZ Proizvodnja 500 NE
6. PRO Projekti 400 NE
7. INT Integracije 100 NE
8. BLG Blagajna 200 DA
9. OSN Osnovna sredstva 400 DA
10. FUS Fakturisanje usluga 200 DA
Aplikacije van programskog paketa DERIIS
1. LD Obračun zarada 1200 DA
2. ATUG Obračun autorskih ugovora 150 DA
3. UGDL Obračun ugovora o delu 150 DA
4. ZAD Poslovanje omladinskih zadruga 500 DA
5. PPP Obrada PPP obrazaca 100 DA
6. PD Obrada PPP-PD prijave 100 DA
Napomena : Ako se kupuju pojedinačni programski paketi DERIIS treba imati u vidu da neki moduli ne mogu funkcionisati samostalno (u tabeli označeni sa NE).

Cene dodatnih opcija za programski paket DERIIS :

Rbr. Dodatna opcija Cena €
1. Po lokalnom računaru (instalacija DERIIS-a, ukoliko korisnik ima računarsku mrežu) 100
2. Po samostalnoj bazi podataka(ukoliko je korisnik knjigovodstvena agencija pa ima više baza podataka) 50
3. Instalacija pripremljenih pravila knjiženja za robno materijalno knjigovodstvo,blagajnu i proizvodnju 200

Pri kupovini treba uzeti u obzir i rabat koji se odobrava pri kupovini dva ili više paketa zajedno. Primer je ako se kupi paket FIN i ROBMAT ukupna cena je 1500 € koja se umanjuje za 20%.

Cena održavanja se ugovora na godišnjem nivou. I zavisi od programskih paketa koji su kupljeni.

Cenovnik ostalih usluga koje mogu biti pružene a u vezi su sa programskim paketom DERIIS :

Rbr. Naziv usluge Jedinica rada Cena €
Usluge kod stranke(mesto rada kod klijenta)
1. Savetnik-konsultant(podrazumevano vreme rada 8 h) 1 dan 200
2. Savetnik-konsultant(podrazumevano vreme rada 4 h) 1/2 dan 130
3. Implementacija programskog paketa ili modula 1 h 30
4. Obuka za rad na programskim paketima 1 h 40
Telefonska i modemska pomoć
1. Telefonska usluga 1 min 1
2. Modemska usluga 1 min 1
Programiranje
1. Dorada modula – manje zahtevno 1 dan 130
2. Dorada modula – više zahtevno 1 dan 200
3. Programiranje po zahtevu korisnika 1 dan 240
Putni troškovi
1. Putni trošak + vreme provedeno u putu(lokal) do 20 km 10
2. Putni trošak + vreme provedeno u putu do 50 km 20
3. Putni trošak + vreme provedeno u putu do 100 km 50
4. Putni trošak + vreme provedeno u putu do 200 km 70
5. Putni trošak + vreme provedeno u putu do 300 km 100
6. Putni trošak + vreme provedeno u putu > 300 km 150

Cene su neto, bez PDV-a.

Cene se obračunavaju po srednjem kursu NBS na dan ispostave računa.