Obračun autorskih ugovora

OBJEDINJENA NAPLATA IMPLEMENTIRANA !!!

Predstavlja posebnu celinu aplikacije obračuna zarada. Paket može raditi samostalno.

Programski paket poseduje svu funkcionalnost obračuna autorskih ugovora pa navodimo neke :

  • Izrada autorskih ugovora na osnovu korisničkih šablona
  • Veza između ugovora i obračuna
  • Samostalno definisanje vrste obračuna
  • Štampe obračuna i MUN obrazaca
  • U saradnji sa aplikacijom za pripremu PPP-PD obrasca sa par klikova možete vaš obračun pripremiti u XML formatu za prijavu poreza po odbitku na portalu poreske uprave

Pregled opcija paketa :

1. Priprema obračuna
  1.1. Unos autora(matični podaci primaoca prihoda)
  1.2. Autorski tipovi ugovora(priprema šeme ugovora)
  1.3. Članovi-stavke tipova ugovora
  1.4. Unos kategorije poreza
  1.5. Unos poreza
  1.6. Unos kategorije doprinosa
  1.7. Unos doprinosa
  1.8. Definisanje vrste obračuna
2. Obračun i pregledi
  2.1. Unos i obrada autorskih ugovora
  2.2. Pregled unetih autorskih ugovora
  2.3. Obračun autorskih ugovora
  2.4. Pregled unetih autorskih ugovora
  2.5. Štampa MUN obrazaca
  2.6. Priprema obračuna za PPP-PD prijavu
  2.7. Kartica autora(po autoru za vremenski period)
  2.8. Administracija autorskih obračuna

Definisanje vrste obračuna

Postoje sledeći tipovi obračuna na osnovu kojih se mogu definisati vrste obračuna sa osvrtom na normirane troškove, stope doprinosa i poreza :

  • Nezaposleno lice
  • Zaposleno lice ili penzioner
  • Samostalni umetnik
  • Strani državljanin
  • Stvarni troškovi

Za svaku vrstu obračuna unosi se i deo 3.6 PPP-PD obrasca.